DECOSPAN zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Tijdens uw contact met DECOSPAN kunt u persoonsgegevens met ons delen, zodat wij u als individu kunnen identificeren (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om u onze producten en diensten te kunnen leveren. Door gebruik te maken van de Website of door uw persoonsgegevens aan onze diensten te verstrekken, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Verwerking van persoonsgegevens

DECOSPAN verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. De gegevens worden door de personen zelf verstrekt via een contactpersoon, de aankoop van een product of door het naleven van een garantie (dit is een niet-limitatieve opsomming).

Andere gegevens worden automatisch verzameld via “cookies” en andere systemen of applicaties voor het verzamelen van informatie. DECOSPAN gebruikt technische, functionele en analytische en tracking “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Onze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de gebruiksvriendelijkheid. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ze geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo te installeren dat geen cookies meer worden opgeslagen. Alle eerder opgeslagen informatie kan ook uit de internetbrowser worden verwijderd. (Meer informatie op Cookiebeleid)

Persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de beginselen van de privacywetgeving en de algemene verordening inzake gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden op een wettige, correcte en transparante manier verwerkt voor een specifiek en expliciet doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens wordt beperkt tot de duur die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden naar behoren beschermd door passende technische en organisatorische maatregelen; DECOSPAN verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

U kan ons contacteren indien nodig om onze diensten te kunnen uitvoeren;

Om deze diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren.

Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;

Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;

Voor het uitvoeren van interne bedrijfsvoering

Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen;

Deze gegevens die ons, expliciet of op geautomatiseerde wijze, worden verstrekt, worden opgeslagen en verwerkt in de database van DECOSPAN.

DECOSPAN verstrekt de persoonsgegevens alleen aan verwerkers of aangesloten bedrijven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om een wettelijke verplichting na te komen of indien het legitiem belang van het bedrijf dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een evenredige manier gebeurt.

Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten we een overeenkomst of hebben we een andere bindende juridische handeling om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Rechten van de betrokkene

Als u uw gegevens wilt raadplegen, wijzigen, corrigeren, overdragen, beperken of verwijderen, kunt u gratis een e-mail sturen naar info@decospan.com, op voorwaarde dat u daar een bewijs van heeft door middel van een kopie van uw identiteitskaart. Op dezelfde manier kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden voor zover mogelijk en in overeenstemming met de technische mogelijkheden gewijzigd of gewist. Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke termijn verwerkt. Er wordt zoveel mogelijk aan uw verzoek voldaan, tenzij dit in het belang van de vennootschap of op grond van een wettelijke verplichting onmogelijk blijkt. Indien wij kennis nemen van een datalek dat uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigt te schenden en er een groot risico bestaat, wordt de toezichthoudende autoriteit geïnformeerd en geïnformeerd als betrokkene.

DECOSPAN neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via GDPR@decospan.com.

Met betrekking tot minderjarigen

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om informatie te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder de toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder onze toestemming persoonsgegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@decospan.com, en wij zullen deze informatie verwijderen.

Juistheid van uw gegevens

U garandeert dat de door u verstrekte informatie juist en volledig is. De mededeling van onjuiste gegevens of gegevens van derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot de producten en diensten van DECOSPAN wordt ontzegd.

Informatie op de website en aansprakelijkheid

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om de volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. DECOSPAN bezit de exclusieve auteursrechten en intellectuele rechten op deze website, het ontwerp en de volledige inhoud ervan. Gebruik en kopieën van deze website, of delen daarvan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DECOSPAN.

Het is verboden de op en via deze website aangeboden informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te slaan (anders dan noodzakelijk voor het bekijken van de website), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enig recht daarop te verlenen aan derden. DECOSPAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website. Indien u meer informatie wenst over bepaalde zaken, gelieve dan contact op te nemen met de vennootschap. DECOSPAN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die via deze website toegankelijk zijn.

Algemene bepalingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van persoonsgegevens binnen onze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De Belgische overheid en haar hoven en rechtbanken zijn, met uitsluiting van alle andere hoven en rechtbanken, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze website of het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit in België is momenteel de “Privacycommissie”, die wordt vervangen door de “Gegevensbeschermingsautoriteit”. Deze instantie is verantwoordelijk voor klachten van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien een van de voorgaande bepalingen niet geldig is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggende doel van de genoemde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Laatste update: 29/04/2022

DECOSPAN

- Deze verklaring is op verzoek beschikbaar in andere talen via info@decospan.com.

- Cette déclaration est disponible sur demande dans d'autres langues via info@decospan.com.

- Diese Erklärung ist in anderen Sprachen auf Anfrage über info@decospan.com erhältlich.